Lauzto līgumu reģistrs 

SIA VITARESTA, 05.2013 

Par lauzto līgumu reģistru
 
Publisko iepirkumu veicēju aizsardzībai LPUAA ir pieņēmusi lēmumu izvietot LPUAA mājas lapā publiski pieejamu lauzto apsaimniekošanas un uzkopšanas līgumu reģistru (turpmāk – Reģistrs). Reģistrā tiek izvietota informācija par lauztajiem līgumiem, kur iemesls ir bijusi pakalpojumu nekvalitatīva izpilde vai neizpilde saskaņā ar līguma nosacījumiem. Reģistrs nodrošinās iespēju iepirkumu veicējiem, kuri ir cietuši no negodprātīgu uzkopšanas un apsaimniekošanas kompāniju rīcības, pasargāt citus publisko iepirkumu veicējus no analogām problēmām, kā arī pašiem pārbaudīt, vai izvēlētais pakalpojumu sniedzējs nav ietverts Reģistrā. Ieraksti Reģistrā tiks saglabāti 5 gadus.
 
Lūdzam Jūs izmantot šo iespēju, aizsargājot citus publisko iepirkumu veicējus un sevi. Informācijas ievietošanas procedūra ir šāda:
1. Turpmāk minēto informāciju nosūtiet vēstulē uz LPUAA pasta adresi, kā arī operatīvai informācijas izvietošanai ieskenētā veidā uz asociācijas e-pasta adresi lpuaa@lpuaa.lv
2. LPUAA adresētā vēstulē ietveriet šādu informāciju: (a) pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs; (b) atbilstoši līgumam paredzētie pakalpojumu veidi; (c) līguma laušanas iemesls; (d) līguma laušanas datums.
LPUAA ir veikusi Reģistra darbības mehānisma juridiskās pamatotības analīzi un vēlas izklāstīt tās secinājumus.
 
Publisko iepirkumu likuma 69. pantā ir noteikta informācija, kas ir vispārpieejama, tostarp piegādātāja nosaukums, iepirkuma priekšmets, kā arī līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu. Tātad līgumslēdzēju pušu atbildība, kas izpaudusies līguma laušanā, jo piegādātājs nav pildījis līguma nosacījumus, ir vispārpieejama informācija un to var nosūtīt LPUAA.
 
Komercilikuma 19. pantā ir ietverts komercnoslēpuma tiesiskais regulējums.
Komercnoslēpuma statusu komersants var piešķirt tādām saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura lietām un rakstveidā vai citādā veidā fiksētām vai nefiksētām ziņām, kuras atbilst visām šādām pazīmēm:
1) tās ietilpst komersanta uzņēmumā vai ir tieši ar to saistītas;
2) tās nav vispārpieejamas trešajām personām;
3) tām ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība;
4) to nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus komersantam;
5) attiecībā uz tām komersants ir veicis konkrētai situācijai atbilstošus saprātīgus komercnoslēpuma saglabāšanas pasākumus.
 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 69. pantu, atbildība par līguma neizpildīšanu ir vispārpieejama informācija, tādēļ netiek izpildīts Komerclikuma 19. panta 1. punkta 2. apakšpunkta nosacījums. Turklāt informācijai par līguma laušanas faktu nepiemīt mantiska vai nemantiska vērtība. Tādēļ nav uzskatāms, ka informācija par līguma laušanu ir komercnoslēpums, pat ja līgumā ir paredzēti konfidencialitātes nosacījumi.
 
Lūdzam izmantot LPUAA izveidoto Reģistru, kā arī turpmāk noslēdzamajos uzkopšanas un apsaimniekošanas līgumos ietvert preventīvu nosacījumu, kas paredz iespēju pasūtītājam izvietot informāciju par līguma laušanu un tās iemesliem Reģistrā (publiskot), ja piegādātājs nebūs pildījis līguma nosacījumus.
 
Lauzto līgumu reģistram ir informatīvs raksturs. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā noteikto, pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja kandidāts vai pretendents nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos.