Iestāšanās asociācijā

Biedra kandidāta iesniedzamie dokumenti un uzņemšanas kritēriji

Biedrības statuss, mērķi, biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšanas pamatnosacījumi un kārtība ir noteikti tās statūtos
Iestāšanās procedūra un biedru naudas apmērs ir noteikti nolikumā 
 
Lai iestātos asociācijā, biedra kandidāts iesniedz biedrības valdei šādus dokumentus:
 
  • aizpildītu „Pieteikumu biedra uzņemšanai”;
  • aizpildītu „Biedra anketu”;
  • biedra kandidāta statūtu kopiju, ja attiecināms;
  • biedra kandidāta gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto finanšu gadu, ja attiecināms;
  • citus dokumentus pēc pretendenta ieskatiem, kas apliecina tā atbilstību biedra kandidātu uzņemšanas kritērijiem.
 
Asociācijas biedra kandidātu uzņemšanas kritēriji:
 
  • biedra kandidāts ir darba devējs, ražotājs, piegādātājs, pētniecības iestāde vai profesionālis apsaimniekošanas un/vai profesionālās uzkopšanas jomā;
  • biedra kandidāts ir ieinteresēts un apliecinājis gatavību aktīvi veicināt biedrības mērķu sasniegšanu, līdzdarbojoties biedrības darbā;
  • biedra kandidāta samaksātais IIN un VSAOI uz vienu apgrozījuma eiro pēdējā noslēgtajā finanšu gadā nav zemāks par EUR 0,12.